Zwroty i Reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

 


1. Zakupiony towar może zostać zwrócony (odstąpienie od umowy) w stanie niezmienionym, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia towaru jest brak jakichkolwiek śladów jego użytkowania.

2. Przed dokonaniem zwrotu należy mailowo poinformować sklep o chęci dokonania zwrotu towaru. W temacie wiadomości należy wpisać "zwrot". W treści wiadomości należy podać  informację o numerze zamówienia i nazwie zwracanego produktu.

4. Po otrzymaniu od sklepu potwierdzenia przyjęcia wiadomości o zwrocie należy nadać przesyłkę.

5. Reklamacją objęte są wady techniczne towaru oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek transportu towaru, po bezpośrednim sporządzeniu protokołu szkody przez doręczyciela.

6. Zamówiony towar należy rozpakować w obecności doręczyciela, aby stwierdzić, że został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół reklamacyjny. Inne formy reklamacji uszkodzeń mechanicznych nie będą rozpatrywane.

7. Wszelkie reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej,  wysłane na adres sklepu listem poleconym albo drogą mailową na adres: sklep@kalamarz.net

8. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), zwrotowi podlega kwota równa cenie zwróconego produktu.

Przelew zostanie nadany niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem.  

9. W przypadku reklamacji wadliwego produktu, podlega on wymianie.

Dokładne informacje dotyczące zwrotów i reklamacji znajdują się w Regulaminie sklepu.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: KAŁAMARZ.net, ul.Korczaka 2, 42-622 Orzech, tel. +48/509 780 432, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sklep@kalamarz.net).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu równowartość zakupionego przedmiotu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy na podany przez Państwa numer konta bankowego Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:
KAŁAMARZ.net
42-622 Orzech, ul.Korczaka 2
tel: +48 509780432

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  

...............................................................................................  

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  

...............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów):

...............................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów):............................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data: ............................


(*) Niepotrzebne skreślić.

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie